Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan működés, a releváns tartalmak és személyre szabott hirdetések biztosítása érdekében cookie-kat használ. Részletek ITT. Elfogadom
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Játékszabályzat

SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

FitCollege STORE – Aerify FLY nyereményjáték

2023. április 21., 12:30 - 2023. május 5., 12:00

A TAR-KARMA Kft. (székhely: 1039 Budapest, Zsirai Miklós utca 10, I. em. 5., cégjegyzékszám: 01-09-974501; adószám: 12453151-2-41; a továbbiakban: Szervező) nyereménysorsolást szervez (továbbiakban: Sorsolás).

A Sorsolás keretében azon résztvevők között, akik megfelelnek a jelen szabályzat és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Szabályzat) 1. és 2. pontjában foglalt együttes feltételeknek, kisorsolásra kerül 1 darab „Aerify FLY kompressziós masszázseszköz vádlira”.

1. A nyereménysorsolásban történő részvétel feltételei

A nyereménysorsolásban kizárólag az vehet részt, aki együttes feltételeknek megfelel:

a) a nyereménysorsolás időpontjában 18. évét betöltött természetes személy és

b) a „Tetszik” reakciógombbal lájkolja a Nyereményjátékot hirdető Facebook bejegyzést a FitCollege STORE Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/FitCollegeSTORE/),

c) valamint a Nyereményjátékot hirdető bejegyzésnél kommentben megválaszolja a bejegyzésben feltett kérdést.

2. A Sorsoláshoz szükséges regisztráció időtartama, a játék mechanizmusa

A sorsolásban a Nyereményjáték 1. pontban rögzített feltételeit 2023. május 5. 12:00 óráig teljesítők vehetnek részt. Ezen időszak utáni időpontban történt bejegyzés-lájkolások és kommentek nem vesznek részt a sorsolásban. A Szervező a Játék lezárultát követően a Sorsolás feltételeinek megfelelő Játékosok beazonosításhoz szükséges adatairól listát készít elő a Sorsolás lebonyolításához.

3. Sorsolással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók

Akik a játék ideje alatt a feltételeket teljesítik, kizárólag saját, valós adataikkal jogosultak részt venni a Sorsoláson. A Játék során ugyanazon résztvevő – függetlenül attól, hogy hányszor kommentelt, csak egy alkalommal vehet részt a sorsolásban. A Szabályzat feltételeit nem teljesítő Játékos, illetve azon Játékos, aki csalással, valótlan adatok megadásával próbálja meg nyerési esélyét növelni, a sorsolásból kizárásra kerül, és így nem válhat a nyeremény átvételére jogosulttá.

A résztvevők elfogadják, hogy a részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

4. Sorsolás

A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik a TAR-KARMA Kft. üzletében (1033 Budapest, Szentendrei út 95., VIII. ép. 62. mfsz.), amelyről jegyzőkönyv készül.

A nyeremények kisorsolása: 2023. május 8. 10:00

5. Nyeremény

A részvételi feltételeket teljesítő Résztvevők között 1 darab „Aerify FLY kompressziós masszázseszköz vádlira” kerül kisorsolásra.

A Szervező a sorsolást követően egyezteti a nyertessel, hogy hol és milyen módon veszi át a nyereményt.

6. Tartalék nyertes(ek)

A Szervező 1 fő tartaléknyertest sorsol ki, aki jogosult az eredeti nyertes helyébe lépni. A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes nem felel meg jelen Szabályzat követelményeinek, vagy adatai nem ellenőrizhetőek, vagy nem valósak vagy tévesek, és ezért a sorsolásból ki kell zárni, vagy a Szervező által megadott értesítéstől számított 48 órán belül nem elérhető, vagy nem jelentkezik a nyereményéért.

7. A megnyert nyeremény készpénzre nem váltható át.

8. Nyeremény átvételével kapcsolatos szabályok

A Szervező a sorsolást követően a lehető legrövidebb időn belül Facebook bejegyzésben értesíti, taggeli be a nyertest. A nyertes az értesítés után 48 órán belül Messenger üzenet küldésével jelentkezik a nyeremény átvételére. A nyeremény átvételének módját ezt követően egyezteti a Szervező a nyertessel. A nyertes az átvételhez szükséges személyes adatokat a Szervező által megadott e-mailcímen keresztül egyezteti a Szervezővel. A kisorsolt nyereményt a nyertes átveheti személyesen a Szervező üzletében (cím: 1033 Budapest, Szentendrei út 95., VIII. ép. 62. mfsz.) vagy kérheti annak házhozszállítását, amely esetben automatikusan hozzájárul a kiszállításhoz szükséges adatainak Szervező és a kiszállítást végző cég általi kezeléséhez.

A nyeremény a kisorsolás utáni adategyeztetést követő 2 héten belül kerül átadásra, amennyiben e határidőben a nyertes nyereményét nem venné át, úgy a sorsolás szerinti tartaléknyertes lép a helyébe. A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolás utáni adategyeztetést követő 2 héten belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Ha a Játékos cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével és/vagy gyámjával/gondnokával együtt jogosult.

9. A Játékkal kapcsolatos információk

A Játékról információk a https://store.fitcollege.hu/jatekszabalyzat oldalon találhatók.

10. A személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

10.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

10.2. A TAR-KARMA Kft. a nyertes pályázó keresztnevét és lakcímét - kizárólag a település közigazgatási megnevezésével – nyilvánosságra hozhatja.

10.3. További adatkezelési szabályok

a.) Az adatkezelő

Az adatkezelő a TAR-KARMA Kft. Az adatok a Résztvevő előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket, a nyeremény kiszállítását végző céget (MPL), amennyiben nem személyesen történik az átvétel a TAR-KARMA Kft. (FitCollege STORE) üzletében, valamint a 10.2. pont szerinti nyilvánosságra hozatal esetét.

b.) Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja: a Nyereménysorsolás megszervezése és lebonyolítása. Jogalap: a nyereményjáték szervezőjének jogos érdeke. A sorsolás lebonyolítása érdekében a nyereményjáték szervezője kizárólag a nyeremény átadása céljából kezeli a résztvevők nevét, email címét, lakcímét, felhasználónevét és telefonszámát.

c.) Az adatokat, a kiszállításhoz szükségesek kivételével, kizárólag az adatkezelő és a munkavállalói ismerhetik meg.

d.) Az adatkezelés/tárolás időtartama

Az érintett által megadott személyes adatok kezelésének/tárolásának időtartama 5 (öt) év.

e.) Tájékoztatás az érintett jogairól az adatkezelés körében

A Résztvevő jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen az alábbi elérhetőségeken. Továbbá kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását:

• telefonon, a +36 20 463 9790, +36 20 423 4123 telefonszámokon,

• e-mailben, a store@fitcollege.hu címre küldött e-mailben.

f.) Az adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó a nyereményjáték Szervezője, azaz a TAR-KARMA Kft. Székhelye: 1039 Budapest, Zsirai Miklós utca 10, I. em. 5.

g.) Tájékoztatás az érintett panasztételi jogáról

Az érintett az adatkezelésre vonatkozó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

h.) Jogorvoslati lehetőség

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó bővebb információ a https://store.fitcollege.hu/vasarlasi_feltetelek_5 oldalon található.

11. A Játékból mindvégig ki vannak zárva:

a) Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, b) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

12. További információ

A Szervező a sorsolás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen szabályzatban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a nyertes. A Játék kommunikációs anyagokban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem a Szervező, sem alvállalkozói nem vállalnak felelősséget.

A jelen Nyereményjátékon való részvétellel minden résztvevő elfogadja a nyereményjáték-szabályzatot, továbbá teljeskörűen mentesíti a Facebookot. A nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli. A nyereményjáték nem kapcsolódik a Facebookhoz.

TAR-KARMA Kft. (FitCollege STORE)